Bemiddelingsvoorwaarden

Scheepsmakelaardij Goliath per 1 januari 2019

Artikel 1 – Algemeen

1.1 De opdracht is exclusief en is aangegaan voor onbepaalde tijd doch voor minimaal 6 maanden met een opzegtermijn van 3 maanden.

1.2 De jachtmakelaar zal het vaartuig namens de opdrachtgever te koop aanbieden voor een realistische marktconforme overeengekomen vraagprijs. Voor bedrijfsvaartuigen is de vraagprijs exclusief btw.

1.3 Bij het tot stand komen van een koop/verkoopovereenkomst is de opdrachtgever een provisie verschuldigd welke afhankelijk is van de overeengekomen koop/verkoopprijs. De provisie kunt u terugvinden in de tabel onder Artikel 2 – Provisievoorwaarden. Het provisie percentage en/of minimum bedrag wordt betaald zoals die is afgesproken en/of contractueel is vastgelegd. De minimum provisie is altijd verschuldigd. De overeengekomen provisie wordt met hoog tarief btw belast.

1.4 De opdrachtgever is bij aanvang van de bemiddeling een eenmalige vergoeding inclusief btw (per factuur te voldoen) verschuldigd voor inschrijfgeld, administratie-, aanloop- en advertentiekosten. De kosten berekening voor een nieuw schip kunt u terugvinden in de tabel onder Artikel 2 – Provisievoorwaarden. De genoemde vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten van invoeren en het plaatsen van het schip op ca. 25 nationale en internationale botensites, waaronder botentekoop.nl, botenbank.nl, yachtfocus.com, etc. Een uitgebreid overzicht van deze websites is bijgesloten of te vinden op onze eigen website (www.scheepsmakelaardijgoliath.nl) onder de rubriek “ Wat doen wij voor u”?

1.5 Opdrachtgever is bij eigen verkoop van zijn schip of bij verkoop van door hem/haar aangeleverde klant 75% van de provisie verschuldigd.

1.6 Opdrachtgever zal eigen verkoopactiviteiten op papier en internet beëindigen.

1.7 Opdrachtgever is bij beëindiging van het contract geen onkosten verschuldigd aan de jachtmakelaar. NO CURE NO PAY

1.8 Opdrachtgever is bij inruil van zijn schip 75% van de provisie verschuldigd.

1.9 Opdrachtgever geeft toestemming aan Goliath om via de mail nieuwsbrieven te verstrekken.

Artikel 2 – Provisievoorwaarden

Vraagprijs
van
Vraagprijs
Tot en met
Provisie Btw Minimum Btw Inschrijfgeld Btw
0 5.000 10% Ex 500,00 Ex 50,00 Inclusief
5.001 7.500 10% Ex 750,00 Ex 75,00 Inclusief
7.501 10.000 10% Ex 1.000,00 Ex 100,00 Inclusief
10.001 12.500 10% Ex 1.250,00 Ex 125,00 Inclusief
12.501 25.000 10% Ex 1.750,00 Ex 150,00 Inclusief
25.001 50.000 08% Ex 2.500,00 Ex 175,00 Inclusief
50.001 100.000 06% Ex 3.500,00 Ex 200,00 Inclusief
100.001 250.000 05% Ex 5.000,00 Ex 225,00 Inclusief
250.001 500.000 04% Ex 7.500,00 Ex  250,00 Inclusief
500.001—> 02% Ex 10.000,00 Ex 275,00 Inclusief

Artikel 3 – Verklaring opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever verklaart dat het schip onbezwaard, vrij van hypotheken, beslagen, schulden, etc. geleverd kan worden.

3.2 Opdrachtgever verklaart dat de BTW over het schip is voldaan. Opdrachtgever beschikt over een douaneverklaring of een originele factuur.

3.3 Opdrachtgever verklaart de enige en rechtmatige eigenaar te zijn van het te bemiddelen schip en daar met volledige beschikkingsbevoegdheid over te kunnen beschikken.

3.4 Opdrachtgever verklaart dat het schip verzekerd is voor schade aan derden gedurende de periode dat het jacht in bemiddeling is. Sommige verzekeraars moeten geïnformeerd worden als het schip in een verkoophaven ligt. De zogenaamde “stilligclausule”.

3.5 Opdrachtgever verklaart alle hem bekend zijnde gebreken te hebben vermeld. Opdrachtgever heeft een wettelijke meldingsplicht.

3.6 Opdrachtgever verklaart dat alle verstrekte gegevens, over het te bemiddelen schip, naar zijn beste weten en kunnen zijn verstrekt en op waarheid berusten.

3.7 Opdrachtgever verklaart dat een plaats in de haven en op het verkoopterrein voor eigen rekening en risico is.

3.8 Opdrachtgever verklaart bij ondertekening van het bemiddelingscontract dat hij de gegevens van het schip op onze website, www.scheepsmakelaardijgoliath.nl, gaat controleren en de makelaar van eventuele onjuistheden en/of aanvullingen in kennis zal stellen. Bijvoorbeeld: bezit het schip de CE-markering? Verplicht per 15-06-1998.

3.9 Opdrachtgever vrijwaart Scheepsmakelaardij Goliath van aansprakelijkheid voor schade, opgedaan tijdens een proefvaart. Deze proefvaart heeft plaatsgevonden met toestemming van de eigenaar. We adviseren dientengevolge altijd een proefvaart, waarbij de eigenaar meevaart. Alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar vinden proefvaarten plaats met de makelaar en de belangstellende(n).

3.10 Opdrachtgever verklaart dat hij niet bij een andere jachtmakelaar onder contract staat.

Artikel 4 – Verklaring makelaar

4.1 Scheepsmakelaardij Goliath is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en/of de staat waarin het schip zich bevindt.

4.2 Scheepsmakelaardij Goliath zal gedurende de contractperiode voor eigen rekening de benodigde activiteiten ondernemen ter bevordering van de verkoop van het schip. Onder benodigde activiteiten worden ondermeer verstaan: het (laten) invullen van de uitgebreide vragen lijst teneinde uw schip zo goed mogelijk gespecificeerd te presenteren, het maken van foto’s, het plaatsen van deze informatie op verschillende websites, het continu onderhouden en aanpassen van deze informatie op deze verschillende websites, het opvolgen van zogenaamde “leads”, het beantwoorden van alle mogelijke vragen van potentiële geïnteresseerden, het bezichtigen van uw schip met potentiële geïnteresseerden, het maken van proefvaarten, de administratieve begeleiding van het koop/verkoop proces, het organiseren van de financiële afwikkeling, etc. De zojuist opgesomde activiteiten zullen niet separaat aan u in rekening worden gebracht. De werkzaamheden vallen onder het generieke provisie%. De bepaling verhaalt ook over “sommige buitengewone kosten”. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van een advertentie in een tijdschrift, het (op verzoek van de eigenaar) laten opstellen van een taxatie- en/of expertiserapport ter bevordering van de verkoop, liggelden in één der verkoophavens van Goliath, etc. De buitengewone kosten worden in overleg en met toestemming van de eigenaar van het schip doorberekend.

4.3 Scheepsmakelaardij Goliath zal de koop/verkoop overeenkomst opstellen en kiest de notaris in overleg met de koper bij verkoop van een registergoed. Kosten akte van levering in de meeste gevallen voor rekening van de verkoper.

4.4 Scheepsmakelaardij Goliath kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van schade aan het schip die ontstaat voor, tijdens of na de bemiddelingsperiode.

Artikel 5 – Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen

5.1 Scheepsmakelaardij Goliath Sneek is lid van de Nederlandse Bond voor Makelaars in Schepen en verwijst naar de inhoud van de algemene voorwaarden naar de website. Door ondertekening van het bemiddelingscontract verklaart opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en van de inhoud kennis te hebben genomen. De algemene voorwaarden zijn ongewijzigd van de NBMS gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden onder nummer 01100311.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het, door de koper, verschuldigde bedrag zal en moet overgemaakt worden op een speciale ‘stichting derden gelden rekening’ van de Rabobank te Sneek. De koop/verkoopsom onder verrekening van de afgesproken provisie wordt binnen een week overgemaakt op de rekening van de verkoper. De akte van de Stichting Derden Gelden is openbaar en opvraagbaar.

6.2 Bij een registergoed is het schip o.a. ingeschreven in het register van het kadaster en zal het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op de rekening van een notaris. De notaris zal de overdracht van het eigendom en inschrijving in de kadastrale registers regelen. De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7 – Tarieven verkoophaven/showroom/terrein/ligbox

7.1 Een plaats in een verkoophaven, hal en/of op ons terrein is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.2 Een ligplaats in de verkoophaven van Sneek kost € 10,– per meter inclusief btw per maand met een minimum van € 75,00 per maand inclusief btw.

7.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat het schip representatief is en blijft. Een schip in de haven van Goliath Sneek kan in opdracht van de eigenaar schoongemaakt worden voor € 12,50 per uur inclusief btw.

7.4 Een (winter) staanplaats op het verkoopterrein in Sneek kost € 27,50 per m2 voor maximaal 6 maanden. Dit bedrag is inclusief kranen, afspuiten, plaatsen bok, bokhuur, transport, huur terrein en retour transport en kranen. Exclusief winter klaar maken. Een plaats in de verwarmde hal kost € 37,50 per m2 voor maximaal 6 maanden.

Artikel 8 – Expertise en/of taxatie

8.1 Het is verstandig om bij het begin van een bemiddelingsopdracht al een expertise en/of taxatie uit te laten voeren. Vraag naar de mogelijkheden.

Artikel 9 – Ophalen en wegbrengen van schepen

9.1 Het schip kan, in opdracht van de eigenaar, opgehaald en weggebracht worden door een ervaren en gediplomeerd schipper. Informeer voor meer mogelijkheden en de tarieven.

Artikel 10 – Foto, Film en 360 graden panoramatour

10.1 Scheepsmakelaardij Goliath kan uw schip professioneel laten filmen en fotograferen. Vraag naar de tarieven.

Artikel 11 – Diverse werkzaamheden aan uw schip

11.1 Scheepsmakelaardij Goliath Sneek kan, op verzoek van de opdrachtgever, kleine werkzaamheden aan het schip uitvoeren. Waaronder; kleine reparaties, winter- en vaarklaar maken, zeilen opruimen en aanslaan, etc. Kosten € 35,00 incl btw per uur exclusief materiaalkosten.

Artikel 12- Geschillen

12.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een EMCI gecertificeerde Maritiem mediator.