Wet ter voorkoming van witwassen

De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen van de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) beschreven.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden.

De onderzoeks- en meldplicht voor kopers en verkopers van goederen is verruimd

  • Zij moeten altijd onderzoek doen naar hun cliënten wanneer die € 10.000 of meer contant betalen. Dit was € 15.000 of meer.
  • Zij moeten transacties melden wanneer zij € 10.000 of meer in contant geld ontvangen, én er een reden is om te vermoeden dat een transactie te maken heeft met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Zij moeten transacties altijd melden wanneer zij € 20.000 of meer in contant geld ontvangen. Dit was € 25.000 of meer.
  • Deze regels gelden niet alleen bij de verkoop van goederen, maar ook bij in- en aankoop.

Ook voor bemiddelaars is de meldplicht verruimd

  • Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken moeten transacties van € 10.000 of meer melden. Dit was € 15.000 of meer.
  • Bemiddelaars bij de koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen moeten transacties melden wanneer zij € 20.000 of meer in contant geld ontvangen. Dit was € 25.000 of meer.
  • Pandhuizen moeten transacties melden wanneer zij € 20.000 of meer betalen voor goederen die aan hen verpand worden. Ook dit was € 25.000 of meer.

Er is een lijst met risicolanden

De EU heeft een lijst met risicolanden opgesteld. Staat een land op deze lijst, dan moet iedere transactie met dat land worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). De lijst staat op de website van de Europese Commissie.

Bewaarplicht bewijsstukken is specifieker omschreven

  • Als een instelling een transactie meldde bij de FIU-Nederland, moest zij daarvan al bewijsstukken bewaren. Deze verplichting is nu specifieker gemaakt in artikel 34 van de nieuwe Wwft.
  • De Algemene verordening gegegevensbescherming (AVG) heeft géén gevolgen voor de bewaartermijnen die de Wwft noemt. Hierover staat meer op de website van de FIU-Nederland.

De Belastingdienst gaat de komende tijd de leidraden Wwft herschrijven. Uiterlijk 1 november 2018 staan alle herschreven leidraden op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst